எம்மை பற்றி

ஐக்கிய நூற்றாண்டு முன்னணி

When Sri Lanka celebrates its 100th independence anniversary in 2048, we strive to build a nation that has experienced a transformation in its socio-political and economic landscape. A nation celebrated as a just, thriving and innovative society.

எங்கள் வேலை

உங்கள் பங்களிப்பு

உங்களது நன்கொடைகளால் எங்களால் புதிய இலங்கையை கட்டியெழுப்ப முடியும். இலங்கையை நம் அனைவரின் தாயகம் என்று பெருமையுடன் அழைக்கிறோம். உங்களுக்கும் எனக்கும் சொந்தமான தேசம்.

உங்கள் பங்களிப்பு